Snöberg

 

Haverö Socken

Jag har fått lov att lägga upp denna sida hos mig, men ursprungligen så är det inte jag som har gjort den. Orginalet finns här:

http://home.swipnet.se/~w-30396/haver2.htm Karta över Haverö

 


VALLEN : Redan på 1200-talet omnämdes byn i en gränshandling. Det dåvarande namnet
var då Haffra velir (vallarna vid Havern).
I samma hndling nämns Mycklaholm som är nuvarande Vallens by.
På denna holme hade ortens befolkning sin offerplats vid Haffra offeräll under förkristlig tid.
På samma plats byggdes socknens första kyrka som finns omnämd år 1113 men med säkerhet
fanns under 1200-talet.
Nuvarande kyrka ligger på samma plats och lär vara Norrlands först omskrivan.

Till toppen


Fågelvik : Bebyggdes under början av 1800-talet av en man vid namn Olof Fågelberg.

TILLBAKA TILL KARTAN

 


TYSKNÄSET : Sägnen säger att i början av 1600-talet tog en "löskefinne" hand om en
tysk sårad soldat som slagits i den svenska armen.
Detta skedde i Finland eller under hans resa i Sverige.
Finnen ömsom bar och ömsom rodde den sårade soldaten som på grund av sina sår inte kunde
gå någon längre sträcka.
När finnen nådde ett näs vid Mellansjön orkade han inte bära tysken längre utan var tvungen
att lämna honom där.
Den tyske soldaten tillfrisknade och bosatte sig på detta näs.
Det intressanta med denna sägen är att det i mitten av 1600-talet verkligen fanns en soldat
bosatt där vid namn Lars Tysk.

Till toppen


SÄTER : En av dom äldsta byarna i socknen.Kallades på 1400-talet för Sätrom.
Byn bestod tidigt av tre hemman. Hemmanet nr:1 benämndes Översäter och nr:2 och 3 som
bildats genom utflyttning från nr:1 benämndes Yttersäter.
Idag ligger Haverö hembygdsgård där.

Till toppen


VIKEN : Byn har troligen fått sitt namn efter sitt läge i en vik vid sjön Medingen.
En av dom äldsta byarna i socknen.
Även Vikarbodarna tillhörde Viken som fäboställe.
Hemmanet nr:2 i Viken var troligen under äldre tid ett löneboställe till en av kronans
vapensmeder i Vassnäs.
Har numer ett mindre sågverk och hyvleri.

Till toppen


Ön : Byns namn har genom tiderna skrivits mycket varierande t.ex. Öön, Öhn, Öndt,
Öhn, Öjen.
Namnet kommer troligen av att området mer eller mindre är kringfluten av vatten.
Ön har varit omtvistat vid gränsdragningarna mellan Sverige och Norge fram till
slutet av 1500-talet.
Dom äldsta bebyggarna lär vara från Särna socken i Dalarna.

Till toppen


KÖLSILLRE : Byn är inte lika gammal som Viken och Säter.
Bynamnet omskrevs troligtvis första gången år 1412 angående en affär om fisket
vid Kylasildre som byn hette på den tiden.
År 1545 var Olov Ersson ensam ägare av byn.
I slutet av samma århundrade fanns det ytterliggare två hemman i Kölsillre.
Till byn hörde även fäbodarna Mäljsjöbodarna och Sandbodarna.

Till toppen


SNÖBERG : Den första som bosatte sig i Snöberg var en finne som kom
dit i början av 1600-talet.
Hans efterkommande fick delar av det första hemmanet och större delen av
byns nuvarande befolkning härstammar från denna finne.

Till toppen


VASSNÄS : Delades under början av 1600-talet av två stycken rörsmeder.
Dessa tillverkade hakebössor som användes under Gustav Adolfs krig i europa.
År 1621 tillverkade Per och Lars Jonsson 21 hakebössor vardera till kronan.
Vapentillverkningen i Vassnäs flyttades till den nyanlagda staden Sundsvall år 1622.
Detta för att tillverkningen skulle bli mer fabriksmässig.

Till toppen


BY : Fram till och med 1600-talet användes även namnet Byen.
Både namnet och fornfynd tyder på en mycket gammal bebyggelse.
Den uråldriga Ridarvägen mellan mellan Tröndelagen i Norge och Björkön
i Njurunda gick genom By.
I 1545 års skattelängd nämns Eriich Nilsson som enda ägare till By.

Till toppen


ÖSTAVALL : Vars tidigare namn var Hofdavall.
Bebyggdes i slutet av 1500-talet men övergavs år 1607.
Blev sedan ett fäboställe åt vapensmederna på Vassnäs.
Man tror att den första befolkning som bosatte sig i Haverö efter stenåldern
gjorde det i Östavall.
Att trakten var bebodd under stenåldern råder det knappast några tvivel om
eftersom en stor mängd stenålderfynd har hittats i trakterna av Östavall.
Idag är Östavall den största orten i Haverö med östavallssågen som största
arbetsgivare.

Till toppen


HOLMSNÄS : Dess tidigare namn var Holsnäs.
Fram till och med 1700-talet var det byamännen från Vassnäs som hade sin
odlingar där.
I slutet av 1700-talet upplät dom torplägenheter där och området fick sin
första fasta befolkning.

Till toppen


NYBO : En relativt ung by i Haverö.
Både Vassnäs och Kölsillre ansåg sig äga dessa trakter och efter många
rättegångar och mycket trassel fick vissa slåttermyrar namnet Trätoröjdningen.
Kronan tog över marken ett tag efter detta.
År 1764 bosatte sig en man vid namn Mats Persson-Vennergren i det första
nybygget i Nybo.

Till toppen


ALBYBYN : Tidigt ett fäboställe till bönderna i By.
Den första med äganderätt till jorden som bosatte sig där var Nils Grelsson
från By. Detta skedde år 1795.
Före honom hade många bott i torpet men bara hyrt stället.
När vägen till Sundsvall anlades i mitten av 1800-talet fick detta torp
krogrättigheter. Namnet ändrades till Årsundskrogen eller Krogen.
Numer heter platsen Krog. Under 1800-talet blev platsen ett viktigt centrum
där alla resor till och från Haverö passerade.

Till toppen


TURINGEN : Turingen består av Ytter- och Överturingen.
Namnet Turingen har även stavats Twörigh, Thwurgh, Töring m.fl.
Bebyggelsen anses ha kommit från Jämtland dit Turingen hörde fram till
freden i Roskilde år 1657. Turingen hade då genomlidit flera hundra år
av krig och umbäranden. Eftersom byn låg vid gränsen mellan Sverige
och Norge drabbades byn extra hårt.
Turingen kom först att höra till Bergs socken och sedan till Rätan för att
slutligen gå över till Haverö.
År 1689 fick dom kyrkorätt i Haverö för att år 1890 även juridiskt höra dit.
Byn är uråldrig och omnämnes i dom första gränshandlingarna.
En lada som kallas kyrkladan lär ha en ålder av 500 år. Den stod tidigare
i Bursnäs men finns numer i Sundsvalls fornhem.
Sundsvall gör som vanligt och roffar åt sig vad dom kan av Ånge kommun.

Till toppen


KROKNÄS : Var ett fäboställe åt Turingens bönder. Omkring år 1760
löste Olov Jönsson ut området som nybygge.

Till toppen


TORRFLONÄS : Två nybyggen skattelöstes omkring år 1760.
Hemmanet nummer 1 Sjul Larsson och 2 av Pål Faltinsson.

Till toppen


LÄNSTERSJÖN : Ett nybygge skattelöstes omkring år 1760 av
Lars olovsson.

Till toppen


MÄRRVIKEN : För att undgå digerdöden som härjade på 1300-talet flyttade en familj frånVallen till
Märrviken och byggde en stuga.
När ett nybygge skattelöstes omkring 1770 togs stugan i besittning.
Den användes under lång tid som badstuga men byggdes senare om till bostadshus.
Det inhuggna årtalet som inte längre syns var från något år före 1350.

Till toppen


Uppdaterad: 2007-03-09


Till toppen

Copyright © Jan Henriksson 2007

Valid Html 4.01 Valid CSS 2